AKASHAN:

Akashan, är inte en plats i sinnesvärlden, utan ett Transcendent Medvetande. Akashakrönikan eller den ”Kosmiska Databanken” är kort sagt ett slags kosmisk krönika, där den individuella eller personliga historien, inklusive hela jordens historia samt nuet och framtiden, är uppenbarade samtidigt i en översinnlig tidsdimension på Astralplanet.

ALTERNATIV-
RÖRELSE:

Liktydigt med naturinriktad och ansvarstagande för en human miljö.

ALTRUISM:

Det att sätta andras intressen före sina egna, osjälviskhet, oegennytta.

ARTIFICIELL:

Konstgjord.

BIODYNAMISK ODLING:

Odlingsmetod utvecklad av Rudolf Steiner där bl.a. naturliga gödningspreparat subtilt påverkar växande grödor i en giftfri ekologisk form.

BIOLOGISK
ODLING:

Odlingsmetod fri från kemikalier, konstgjorda gödnings och bekämpningsmedel. Ekologisk.

BUDHISM:

Förbuddhistisk orientalisk filosofi, vilken starkt förenklat, betonar icke-våld principen (sanskr. Ahimsa). Vidareutvecklad och allmänt stadfäst av Gautama Buddha född ca: 560 f .Kr.
Budha kommer från sanskritroten ”budh” att veta. Budha = vishet eller vetande, kunskapsförmåga. Buddhismen borde därför egentligen kallas Buddhaism. Buddhismen är den mest andliga av alla läror.

CHAKRA:

Energicentra (utanför den fysiska kroppen, vanligen bakom ryggraden) i eterkroppen.
De är sju till antalet:
1. Könsorganen (röd)
2. Naveln (orange)
3. Solarplexus (gul)
4. Hjärtat (grön)
5. Halsen (blå)
6. Mellan ögonbrynen, Tredje Ögat (indigo)
7. Fontanellen (violett).

DEGENERERA:

Utvecklas till det sämre, urarta, förfallen.

DOGMATISK:

Systematiserad åskådning.

DÖDSDRIFT:

Sammanhänger med aggression d.v.s. självde-struktion vänd utåt mot andra istället för inåt mot den egna personen. Hos vissa människor finns en omedveten önskan att dö.

EGOTRIPPARE:

Individ vilken uteslutande tänker på sig själv. Själviskhet.

EKOLOGISK:

Del av, samt medverkande i naturens kretslopp.

EPIFYSEN:

Tallkottkörteln belägen i mellanhjärnan i den fysiska kroppen. Även kallad AJNA - Det Tredje (andliga) Ögat. Brofästet, förbindelselänken mellan den tredimensionella fysiska kroppen och det fyr och fem dimensionella kosmiska medvetandet. Fönstret mot universum.

ESOTERISK:

Inre. Andlig vetenskap avsedd endast för invigda och initierade adepter eller lärjungar.
Motsatsen är: Exoterisk. Yttre, världslig.

ESP:

Extra Sensory Perception = Varseblivning utanför de tredimensionella sinnena.

EURYTMI:

Andlig helande rörelsekonst. Introducerad av Rudolf Steiner.

EXEKUTIV
AUKTION:

Verkställande av försäljning där allmänheten får vara med om budgivningen.

EXOTERISK:

Yttre, världslig.

FACE:

Smutsig i samband med pengar och affärer.

FIKTIV:

Som ej är verklig men tänks vara det, inbillad, påhittad, uppdiktad.

FREAK:

Anspelar på stilar och vurmer.

FASCISM:

Sjuklig snedvridning. Piskan en symbol för makt att kunna bestraffa.

GNOSIS:

Kunskap (-”det hemliga vetandet”) Endast för invigda inom esoterismen.

GNOSTISK:

Förkristlig andevetenskap som innefattar reinkarnationsläran. Även: Kristus ursprungliga (asketiska) budskap före det förvanskades av bland annat den profana Katolska kyrkan e.t.c.

HIERARKI:

Organisation med noggrant fastställd över och underordning och stränga krav på lydnad.

HOLISTISK:

Avser hela människan; kropp, själ och ande. Här även; Biologisk, Social och Andlig treenighet.

HYBRIS:

Förhävelse, övermod, storhetsvansinne, våld.

IDEELL:

Framtidsmål som verkar utan vinstintresse för ett gott syfte.

INITIERA:

Inviga, väl underrättad.

INKARNATION:

Förkroppsligad.

INNOVATÖR:

Uppfinnare, nyhet, förnya.

INTEGRITET:

Oförkränkthet, orubbat tillstånd.

INTEGRERA:

Samordna, koordinera, införliva.

INTERGALAXIÄR:

Mellan galaxerna.

INTER-
SUBJEKTIVITET:

Stark enhetsupplevelse med naturen samt uppgåendet i världsalltet.

JANTE-
MENTALITET:

Förtryckande av annan på basis av självhävdelse. Kompenserande av mindervärdeskänslor och folkförakt. Eller modernare uttryckt; ett slags fascistpropaganda.

KARISMATISK:

Som har stark personlig utstrålning.

KARMA:

Förenklat: Lagen om orsak och verkan.

KARMA är ett ord med många betydelser och har en särskild term för nästan var och en av sina aspekter. I betydelsen av synd betecknar det utförandet av en handling för att vinna ett världsligt och därför själviskt syfte, vilket såsom sådant inte kan annat än skada en annan varelse. Karma är handling och orsaken till handlingar. Det är vidare ”lagen för etisk orsak och verkan” samt följden av en handling företagen i själviskt syfte tvärtemot harmonins stora lag som vilar på altruism.

Något som var och en vilken ägnar sig åt ockultismens studium bör veta är att DET ”TREDJE ÖGAT” STÅR I OUPPLÖSLIGT SAMBAND MED KARMA – ett faktum så föga känt att ganska få har hört talas därom.

KATALYSATOR:

Utlösande faktor.

KONTEMPLERA:

Begrunda, betrakta det egna själslivet.

KI-KRAFT:

Frambringar mental och fysisk styrka genom uppgivandet av identifikationen med egot eller tankeverksamheten.

Inte att förväxla med det japanska Harakiri eller ”Kamikaze” vilka eg. borde jämställas med ”undflyende under själviska motiv” för att rädda någon annans eller sin personliga heder.

KLÄRVOAJANS:

Förmåga att uppfatta vad som inte kan uppfattas med de vanliga sinnesorganen.

KUNDALINI-
YOGA:

Mahayoga, inbegriper alla andra yogasystem tillsammans på en och samma gång. Kundalini (”ormkraften”) omvandlar det materiella (3d) medvetandet till immateriellt Kosmiskt Gudsmedvetande. Öppnar det Tredje Ögat.

Kundaliniadepten - Mahayogin kan mycket väl vara socialt och praktiskt involverad i världen och behöver inte leva ett världsfrånvänt och asketiskt liv, vilket de övriga yogasystemen ofta leder till.
SHAKTI är dess feminina energisuport.
SHAKTA är den maskulina energin.

LIMBO:

Urban (överlevnads-) dans under låg ribba, förtryckande form.

LOTUS-
STÄLLNING:

Yogaposition snarlika Indianställningen. Här sitter en med benen i kors och fötterna vilar på motsatt lår med fotsulorna uppåt. Händerna vilar i knät, den vänstra ovanpå den högra med uppåtvända flator och tummarna satta emot varandra.

L. Z. D. :

Lektyl Zyra Dietylamid. En icke-centralstimulerande hallucinogen drog, gjord av mjöldryga och dietylamid. Den kan bidra till skärpandet av medvetandet (hos sökande individer). Vid oguidat och oprofessionellt bruk eller missbruk kan den permanent vanställa sinnet eller skapa stor förvirring och psykoser med paranoida och andra grava personlighetsstörningar redan vid första intagandet. ”Ju större framsida desto större baksida.”

MAGI:

Makt. (från gammalhebreiskan). Vit magi tjänar ljusets uppbyggande krafter såsom altruism och osjälviskhet medan den svarta magin tjänar mörkrets destruktiva krafter såsom egoism och själviskhet.

MANTRA:

Heligt ord som upprepas tyst eller ljudligt sjungande för att rena sinnet från störande tankar. Förhöjer koncentration och välbefinnande.

Inte att förväxla med hjärntvätt där någon utomstående makt tar bort det befintliga och ersätter det med någonting annat.

MEDITATION:

Att vila i medvetandets natur.
Självbetraktelse, själavård och avkoppling. Åskådliggör initialt de sanna känslorna hos individen. Väcker hjärtats kvalitet.

Motsats: Undflyende. Rädsla för konfrontation med det sanna jaget. Identifikation med egot och tankarna vilka begränsar sig till tid och rum.
Tanken befinner sig inom sfären för tiden och rummet vilket också skapar rädslor.

METAFYSIK:

Vetenskapen om det översinnliga.

MOLEKYL-STRUKTUR:

Utgår från vetenskapen om mikropartiklar och deras mottaglighet för påverkan av sin inbördes ordning eller kaos. Här synonymt med meditation som organiskt sakta och varsamt strukturerar och läker människans inre.

MÖNÖD:

Tjejsaknad, kvinnounderskott.

NARCISSISM:

Dyrkare av sin egen spegelbild. Överkompensa-tion av oförmågan att älska sig själv. Elakartad N. betraktar medmänniskor mera som ”döda” stenar än som föremål för medkänsla och förståelse. Själviskhet kan räknas härtill.

NEKROFILI:

Ordagrant: Kärleken till det som är sterilt och dött. All makt grundar sig i sista hand på förmågan att döda eller bara beröva någon friheten, förödmjuka eller plundra henne på hennes tillhörigheter.

Motsats: BIOFILI ; - kärleken till det som är levande. Sexualiteten är det starkaste uttrycket för detta förhållande.

NEW AGE:

Medvetandeutvecklande rörelse som stödjer människors andliga, personliga och kollektiva utveckling på en holistisk grund.

Inte att förväxla med det bondfångeri och den ytliga geschäft som smugit sig in i rörelsen på senare tid.

OCKULT:

Okult är ett neutralt ord som betyder: ”Läran om det fördålda.” ”Kunskapen om det som är hemligt eller förborgat.” ”Fördold eller förborgad för den oinitierade.” Allting är ”mystiskt” så länge kunskapsbrist eller okunnighet råder. Rätt kunskap innebär upplysning.
Okultismen lyfter på slöjan till det som är fördålt - vare sig det är av ”god” eller ”ond” karaktär - svart eller vit [magi].

Ockultismen är framställningen av livets väsen, av tillvarons väsen och levandets väsen.
Låt oss aldrig förväxla ockultismen med de så kallade ”ockulta konstfärdigheterna”, för dessa är absolut förbjudna för dem som är lärjungar inom Yogan och Teosofin.
Skuggans bröder (svart magi) lockar sina hjälplösa offer med de ockulta konstfärdigheterna, förleder dem med dessa, och slutet för offren blir icke-tillvaro.
Men mästarna har klart och tydligt sagt oss att först lära disciplin, först lära lagen (den andliga naturen). De krafter som vi kan begära, begär vi då bara som andliga krafter, och bara för att ge dem och oss själva åt andra. På vägen faller de så kallade ockulta konstfärdigheterna bort, till och med ur fantasin, för deras vilseledande frestelser och deras dragningskraft genomskådas klart.

Bör absolut inte förväxlas med svart magi eller voodoodyrkan.

OVAN [åvan] RAGATA:

Kvinna som spelar på eller leker med mannens känslor under oseriösa och egennyttiga former.

PALEO:

Som har att göra med förhistoriska perioder.

PATOLOGISK PERVERSION:

Sjuklig snedvridning av sinnet, abnormitet.

PEDOFIL:

Perverterad vuxen människa vilken utnyttjar och förgriper sig på barn.

PERVERS:

Abnorm (särskilt sexuellt), konstlad.

POLARISERA:

Avskilja, bortstöta, separera. Mildare form av paranoidschizofreni (avsaknad av samhörighet, består i extrema fall av mördare). En art av svart magi.

PROFAN:

Världslig. Den tredimensionella verkligheten.

PROJICERA:

Alla slags överföringar av sina egna känslor på någon annan. Oförmåga till särskiljande och objektivitet. Omogna differentierings problem.

PSEUDOVARA:

Oäkta, bristande kontakt med sina sanna känslor. Lever efter omgivningens och andras förväntningar. Saknar självständiga tankar.

PSYKOKINETIK:

Förmåga att osjälviskt påverka levande varelser med mental kraft (underförstått; även telepatiskt utbyte och healingförmåga).

PUNKARE:

Kreativ livsuppehållare inom teknokratin vilken ofta blir missförstådd och illa behandlad av etablissemanget. Kan vara helhjärtad och av eminent personlighet.

RATIONALISERING:

Att med förnuftet styra undan de sanna känslorna.

REGNBÅGSSTÅND:

Flertydig karismatisk samlingsterm för sexualdriftens andliga potential.

REINKARNATION:

Själen åter i kroppen (-köttet)

RETROSPEKTION:

Tillbakablickande.

SANSKRIT:

Heligt språk i orienten. Antages vara alla jordespråkens urmoder.

SCHIZOFRENI:

Personlighetsklyvning.

SHAMAN:

Ett slags medicinman. Samhällets andliga ögon. Länk mellan människan och den ande-esoteriska världen.

SJÄLVLÖSHET:

Inte identifierad med ett falskt ego. Inte egennyttig, stor älskare av det levande. Biofil karaktär.

SJÄLVVERKSAM:

Med egen kraft, ex. egna företagare, konstnärer, musiker och författare.

SOCIALT INAVEL:

(Psykologiskt: Incestuös fixering). Avser en folkgrupp som betraktar främlingen såsom en barbar, saknar känsla av släktskap till annat än dem vilka är födda på samma stycke jord. En förkrympt form av kärlek.

Symbiotisk Incestuös Fixering :
Socialt inavel under sjuklig samverkan. Kan för utomstående uppfattas såsom konspirationsartad.
Osjälvständig - beroendefylld gemenskapsanda.

STATARE:

Egendomslös arbetare vilken får sin betalning i natura. Bondesamhällets slav åt godsägarna (arvslös).

STEREOTYPANDE:

Uppsättning av starkt förenklade föreställningar om viss företeelse (något sjuklig då det sanna förhållandet är annorlunda).

STOCKHOLMS-SYNDROMET:

Det att positivt identifiera sig med förövaren och att förakta eller ringakta offret.

SUMOBROTTARE:

Mycket fetlagd urspr. japansk gyttjebrottare.

SUNYATA:

Zen-buddhismens benämning för sinnets tomhet.

Motsats: Distraherande tankeverksamhet som grumlar receptiviteten hos medvetandet.

SYMBIOS:

Samlevnad, tillsammans.

SYNDROM:

Grupp av symtom som är typiska för viss sjukdom.

SYNERGISM:

Samverkan; i stil med som när något bra blandas med det som är mindre bra eller rent av giftigt och resultatet blir avsevärt bättre än då de var åtskilda.

TANTRA:

Tibetansk sidogren av Buddhism där bl.a. sexualakten i kombinationen med meditation transformeras till en renad andlig energi.

TAO:

Vägen (-mot fullkomlighet).

TEKNOFIL:

Person som älskar tekniken (materialist).

TEKNOKRAT:

Teknikinriktad som på grund av sakkunskap har stor makt.

TEKNOKRATI:

Samhällsform med teknikervälde.

TELEKINESI:

Att med mental kraft (sinneskrafter) påverka materiella föremål.

TRANSCENDENT:

Översinnlig, upphöjd över timligheten och sinnesvärlden.

TRANSCENDENTAL
MEDITATION:

Att vila i medvetandets natur.
Genom meditation gå bortom sinnesvärlden - djupmeditation.

Motsats: Undflyende. Rädsla för konfrontation med det sanna jaget. Identifikation med sinnena egot och tankarna vilka begränsar sig till tid och rum. Tankar befinner sig inom sfären för tiden och rummet vilket skapar rädslor. Att ta den illusoriska fenomenvärlden för den enda sanna verkligheten.

ÖVERJAGET:

Det Högre Jaget är ett med Alltet Allt och Alla.
Det innebär att: ”Du är jag”.
Det är Överjaget, ”Gud”.

 

 

©2003 Lars-Erik Johansson Hjärtats Rebell ”Master of Mysterys”